+420 602 861 114
info@agres.cz

Daň z nabytí nemovitých věcí

Od ledna 2014 vstoupilo v platnost zákonné opatření senátu č.340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, které nově pojmenovává a řeší daň z převodu nemovitostí.

Poplatník daně

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí podle Zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb., ve znění zákona č. 254/2016 Sb., §1., odst. 1), o dani z nabytí nemovitých věcí jsou Kupující, kteří jsou rovněž povinni ve lhůtě do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad, podat u místně příslušného Finančního úřadu přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a ve stejné lhůtě daň zaplatit.

Předmět daně

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky, právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené výše.

Základ daně

Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou je sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena. Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání. Více o základu daně naleznete v § 10 -25 zákona.

Sazba a výpočet daně

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.
Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

Daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. Další případy jsou uvedeny v zákoně.

Poplatník je povinen v daňovém přiznání sám vyčíslit zálohu a uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty, jimiž jsou údaje týkající se velikosti, druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.
Poplatník v daňovém přiznání nevyčísluje daň z nabytí nemovitých věcí. Poplatník je povinen platit daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím zálohy ve výši 4 % sjednané ceny. Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.
Neodchyluje-li se vyměřovaná daň z nabytí nemovitých věcí od vyměřované zálohy, hledí se na vyměřovanou zálohu jako na tvrzenou daň. Uhrazená záloha se započítává na úhradu splatné daně.

Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 200 Kč.

Zpět na Profil

Vyhledat nemovitost

Zvolte si typ nemovitosti